Quy định pháp luật về Doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định của BLLĐ 2019?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hộ gia đình và cá nhân không được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động, chỉ có doanh nghiệp mới được thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động. Vậy doanh nghiệp cho thuê lại lao động được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

Trách nhiệm tổ chức đối thoại khi không có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở?

Trường hợp không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ tham gia đối thoại với người sử dụng lao động hay không?

Có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi tất cả NLĐ không tham gia tổ chức đại điện NLĐ tại cơ sở?

Có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi tất cả NLĐ không tham gia tổ chức đại điện NLĐ tại cơ sở?

Trường hợp tất cả người lao động trong doanh nghiệp không tham gia bất cứ tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, thì người sử dụng lao động có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không?