Tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao?

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu? (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác