Trách nhiệm tổ chức đối thoại khi không có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở?


Câu hỏi: Trường hợp không có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tại doanh nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ tham gia đối thoại với người sử dụng lao động hay không?

Trả lời: Người sử dụng lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ để tham gia đối thoại với người sử dụng lao động, nhằm bảo đảm trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động năm 2019.

Trường hợp trong doanh nghiệp có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người lao động không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở tự lựa chọn thành viên đại diện cho họ để tham gia đối thoại với người sử dụng lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 145/2020/NĐ-CP).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.