Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hòa giải viên lao động là gì?

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hòa giải viên lao động là gì?

Theo quy định tại Điều 92 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP:

Một cá nhân phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau để được đăng ký hoặc giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động bao gồm các tiêu chuẩn sau:

–  Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

– Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

– Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.