Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động là mấy năm?

Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động là mấy năm?

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động tối đa không quá 05 năm.