Tiêu chuẩn ILO

Công ước 100 của ILO về Trả công bình đẳng, 1951
17/10/2020

Công ước 100 về Trả công bình đẳng, 1951

Xét thấy các nội dung của Công ước 100 về trả công bình đẳng phù hợp với lợi ích chung của nhân loại và phù hợp với lợi ích của Việt Nam, nên ngày 7/10/1997 Chính phủ đã phê chuẩn và tham gia Công ước này…

Read More…

25/09/2020

Công ước 29 về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 1930

Công ước 29 về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc được Hội nghị toàn thể của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua ngày 28-6-1930. Việt Nam đã gia nhập Công ước này vào ngày 29/01/2007…

Read More…

Công ước số 182 về Những Hình thức Lao động Trẻ em tồi tệ nhất, 1999

Công ước số 182 về Những Hình thức Lao động Trẻ em tồi tệ nhất, 1999

Ngày 17/11/2000, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 169/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước 182 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về “Cấm và hành động tức thời để loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất”. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký….

Read More…

17/10/2019

Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Sáng ngày 14/6/2019, tất cả các đại biểu Quốc hội có mặt tại phiên họp đã bỏ phiếu thuận thông qua việc gia nhập Công ước số 98 của ILO về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể. …

Read More…