Nội dung thương lượng tập thể?

Căn cứ Điều 67 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung thương lượng tập thể, các bên thương lượng lựa chọn một hoặc một số nội dung sau để tiến hành thương lượng tập thể: 1. Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và các chế độ khác; 2. Mức … Đọc tiếp