Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hòa giải viên lao động là gì?

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hòa giải viên lao động là gì? Theo quy định tại Điều 92 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Một cá nhân phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau để được đăng ký hoặc giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động bao gồm các tiêu chuẩn … Đọc tiếp

Chủ thể nào có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động?

Chủ thể nào có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động? Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 93 và điểm c khoản 2 Điều 94 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải … Đọc tiếp