Công ước số 182 về Những Hình thức Lao động Trẻ em tồi tệ nhất, 1999

Ngày 17/11/2000, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 169/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước 182 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về “Cấm và hành động tức thời để loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất”. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.