Các trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Căn cứ Điều 154 của Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực từ ngày 01/01/2021) quy định về các trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động