Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo … Đọc tiếp

Tuổi nghỉ hưu đối với NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao?

Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá bao tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường tại thời điểm nghỉ hưu? (trừ trường hợp … Đọc tiếp

Nội dung thương lượng tập thể?

Căn cứ Điều 67 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nội dung thương lượng tập thể, các bên thương lượng lựa chọn một hoặc một số nội dung sau để tiến hành thương lượng tập thể: 1. Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và các chế độ khác; 2. Mức … Đọc tiếp

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hòa giải viên lao động là gì?

Tiêu chuẩn để được bổ nhiệm hòa giải viên lao động là gì? Theo quy định tại Điều 92 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Một cá nhân phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau để được đăng ký hoặc giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động bao gồm các tiêu chuẩn … Đọc tiếp

Chủ thể nào có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động?

Chủ thể nào có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động? Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 93 và điểm c khoản 2 Điều 94 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải … Đọc tiếp

NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi?

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là bao nhiêu tuổi? Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 … Đọc tiếp

NSDLĐ phải trả phí làm thẻ ATM và phí duy trì tài khoản nhận lương của NLĐ?

Về việc mở tài khoản, NLĐ không phải trả phí mở tài khoản nhưng khi NLĐ đã được mở tài khoản, muốn được làm thẻ rút tiền ATM và có ngân hàng sẽ thu phí làm thẻ ATM thì phí làm thẻ ATM (nếu có) sẽ do NSDLĐ chi trả hay NLĐ trả? Trường hợp … Đọc tiếp