NSDLĐ phải trả phí làm thẻ ATM và phí duy trì tài khoản nhận lương của NLĐ?

Về việc mở tài khoản, NLĐ không phải trả phí mở tài khoản nhưng khi NLĐ đã được mở tài khoản, muốn được làm thẻ rút tiền ATM và có ngân hàng sẽ thu phí làm thẻ ATM thì phí làm thẻ ATM (nếu có) sẽ do NSDLĐ chi trả hay NLĐ trả? Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ, phí duy trì tài khoản ngân hàng hằng năm (phí thường niên) thì NSDLĐ có phải chi trả không?

​Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của NLĐ, pháp luật lao động không quy định trách nhiệm của NSDLĐ trong việc trả phí làm thẻ ATM, phí duy trì tài khoản ngân hàng hằng năm của NLĐ; chỉ quy định NSDLĐ phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương (theo quy định tại khoản 2 Điều 96 BLLĐ).