Nội dung hợp đồng cho thuê lại lao động?

Nội dung hợp đồng cho thuê lại lao động?

Quan hệ cho thuê lại lao động là quan hệ giữa ba bên nhưng chỉ tồn tại hai loại hợp đồng gồm:

1. HĐLĐ giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và NLĐ thuê lại;

2. Hợp đồng giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động: pháp luật Việt Nam quy định đây là hợp đồng cho thuê lại lao động.

Các nội dung chủ yếu của hợp đồng cho thuê lại lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Bộ luật Lao động 2019, bao gồm:

+ Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

+ Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động thuê lại;

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

+ Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+ Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.

Lưu ý:

Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã ký với người lao động

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *