Người làm việc không có quan hệ lao động là như thế nào?

Một trong những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đó là mở rộng phạm vi và đối tượng áp dụng đối với: người làm việc không có quan hệ lao động (là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động – theo khoản 6 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019).

Việc điều chỉnh cả các việc làm không có quan hệ lao động đã mở rộng và đảm bảo người sử dụng lao động phải nghiêm túc hơn trong quá trình sử dụng lao động. Những trường hợp dù không kí kết hợp đồng nhưng hai bên thỏa thuận, có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là hợp đồng lao động.