Nghị định số 152/2020/NĐ-CP của Chính phủ (hiệu lực từ 15/02/2021)

Văn bản quy phạm pháp luật lao động

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày: 15/02/2021 và thay thế cho các văn bản:

  • Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
  • Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Toàn văn Nghị định số 152/2020/NĐ-CP: