Một số quy định về quấy rối tình dục tại nơi làm việc?

Theo quy định tại khoản 9, Điều 3 của Bộ luật Lao động 2019: Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao động.

Theo quy định của BLLĐ, quấy rối tình dục là một trong 7 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động. Theo đó, NSDLĐ phải có nghĩa vụ xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Việc Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc cũng là một trong những nội dung chủ yếu cần có trong nội quy lao động

Trong trường hợp, bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc: NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước.