Hợp đồng lao động có được giao kết thông qua phương tiện điện tử không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Bộ luật Lao động 2019: Người sử dụng lao động và người lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hợp đồng này có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.