Hội nghị người lao động được tổ chức theo hình thức nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Hội nghị người lao động do người sử dụng lao động phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có) và nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) tổ chức hằng năm theo hình thức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu.