Công ước số 182 về Những Hình thức Lao động Trẻ em tồi tệ nhất, 1999

Công ước số 182 về Những Hình thức Lao động Trẻ em tồi tệ nhất, 1999

Ngày 17/11/2000, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 169/QĐ-CTN về việc phê chuẩn Công ước 182 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về “Cấm và hành động tức thời để loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất”. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Toàn văn Công ước số 182:

Công ước Số 182 của ILO về Những Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ nhất đã trở thành tiêu chuẩn lao động quốc tế đầu tiên được phê chuẩn bởi tất cả 187 quốc gia thành viên của ILO trên toàn cầu. Chúng ta giờ đây đã có cơ hội để gây dựng lại một tương lai tốt đẹp hơn sau cuộc khủng hoảng COVID-19 và đảm bảo một thế giới việc làm không còn lao động trẻ em

wcmsq3.ilo.org

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *