Công ước 100 về Trả công bình đẳng, 1951

Công ước 100 của ILO về Trả công bình đẳng, 1951

Công ước số 100 về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau, 1951, thông qua ngày 29/6/1951. Công ước 100 bắt buộc các quốc gia thành viên phải bảo đảm việc áp dụng nguyên tắc trả lương bình đẳng cho người lao động nam và nữ khi họ làm những việc có giá trị tương đương với nhau. Danh từ “trả lương” được hiểu theo nghĩa rộng là tiền lương hoặc tiền thù lao bình thường, cơ bản hoặc tối thiểu, và tất cả mọi phụ phí mà người chủ sử dụng lao động trả trực tiếp hay gián tiếp, dù bằng tiền mặt hay bằng hiện vật phát sinh từ việc làm của người lao động.

Xét thấy các nội dung của Công ước phù hợp với lợi ích chung của nhân loại và phù hợp với lợi ích của Việt Nam, nên ngày 7/10/1997 Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn và tham gia Công ước này. Dưới đây là toàn bộ nội dung Công ước 100 của ILO:

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *