Có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc khi tất cả NLĐ không tham gia tổ chức đại điện NLĐ tại cơ sở?

Câu hỏi: Trường hợp tất cả người lao động trong doanh nghiệp không tham gia bất cứ tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, thì người sử dụng lao động có phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc không?

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Đồng thời, theo khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, cụ thể trong các trường hợp sau:

  • Định kỳ ít nhất 01 năm một lần;
  • Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;
  • Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật Lao động.

Vì vậy, trường hợp tất cả người lao động trong doanh nghiệp không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nào, thì người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm đối thoại với người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

Viết một bình luận