Chủ thể nào có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động?

Chủ thể nào có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động?

Theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 93 và điểm c khoản 2 Điều 94 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm Hòa giải viên lao động