Cho thuê lại lao động là gì?

Cho thuê lại lao động là một hoạt động kinh doanh có điều kiện, được thực hiện bởi người cho thuê lại lao động, thông qua tuyển dụng NLĐ bằng hình thức HĐLĐ. Sau đó, thông qua hợp đồng hoặc dịch vụ thỏa thuận dịch vụ cho thuê lại NLĐ thuê lại trong một thời gian nhất định. Trong thời gian làm việc cho người thuê lại lao động, NLĐ cho thuê chịu sự điều hành, giám sát của người thuê lại lao động nhưng vẫn giữ mối quan hệ lao động với người cho thuê lại lao động.